Saturday, September 23, 2006

ഭാഷ്യം - മല്ലൂസിന്‍റെ കൈയില് എഴുതാന്‍ പേന കോടുത്താല്‍

Khaleej Times ല്‍ ഒന്നാം പേജില്‍ അച്ചടിച്ച വാര്ത്തയാണു്:  Friends for life united in death
  By Riyasbabu
  22 September 2006
  DUBAI — Jafferali could not handle the stress and pain after his best friend Santosh left for Dubai to hunt for a job.

  He died of a heart attack in India the second day of Santhosh’s departure.

  The friend’s death was hard enough for the 27-year-old Santhosh, which leading him to commit suicide. He was found hanging from the ceiling of his accommodation in Sharjah on Monday evening.

  According to relatives, Santhosh who hails from Nieleshwaram in the Southern Indian state of Kerala, arrived in the UAE last Thursday on a visit visa.

  “He was very sad to leave his best friend Jafferali. They were working together in a footwear shop for the last nine years. When Santhosh departed from Kerala the latter was in ultimate stress. On Saturday Jafferali died after a cardiac arrest,” said a relative.

  “Santhosh was informed about the death by another friend in India. He insisted that he wanted to return to India to attend the funeral. But we told him not to go because he came all the way in search of money for a decent living for his family back home. He was very upset and was under tremendous stress," the relative added.

  "When we returned from work we found him hanged in the room. We informed the police and they had taken the body to the Police morgue," he disclosed.

  "We are waiting for the body to be repatriated after the completion of the legal proceedings. We are discussing with the family back home the repatriation arrangements," he said.  "He got married last year and his wife, Jayasree, is 9 month pregnant. We cannot understand why he did this extreme act," he lamented.
  A couple from Kerala were found hanged in their accommodation is Hor Al Anz area in Dubai last Saturday. The relatives received a suicide note left by Jaffer and Shemi in which they did not specify the reason for committing suicide.
(bold ചൈതിരിക്കുന്ന വരികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക)


വാര്ത്ത പ്രാധാന്യത്തെ ചോദ്യം ചെയുന്നില്ല, റിയാസ്സ് ബാബു Khaleej Timesന്‍റെ ആസ്ഥാന "ആത്മഹത്ത്യാ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍" ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ഇം‌ഗ്ലീഷ് പത്ത്രത്തില്‍ ഭാഷ അറിയുന്നവനെ ജോലി ഏല്പിക്കണം. റിയാസ് ബാബു ഇം‌ഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം പഠിക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തണം. ഒരിക്കല്‍ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു പ്രസ്സ് കോണ്ഫരന്സില്‍ വെച്ച് കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. "അറിയില്ലേ? Khaleej Times ലെ "ഭയങ്കര പുലിയല്ലെ"

എന്തായാലം കൊള്ളം. ഇതോക്കയാണു് ഇവിടത്തെ പുലികളുടെ ഭാഷ. AFP, REUTERS, AP, PTI, മുതലായ ഏജെന്സികളുടെ വാര്ത്ത വെട്ടി മുറിച്ചി ഇടുന്നതില്‍ വലിയ സാമര്ഥ്യം വേണ്ട. എവനെകോണ്ടും പറ്റും. പക്ഷെ സ്വന്തമായി നാല് വരി എന്തെങ്കിലും എഴുതി കാണുംബോഴാണു് എല്ലാം കീറി പറിഞ്ഞ പോണത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുംബോള്‍ പണ്ടോരു പ്രസിദ്ധനായ "Manglish" പത്രപ്രവര്ത്തകന്‍ പറഞ്ഞ് ഒഴിയുന്നത് പ്രൂഫ് റീഡറിന്‍റ്റേയും, ടൈപ് സെറ്റര്മാരുടേയും പെടലിക്ക് വെച്ചട്ടാണ്. ആ സുഹൃത്ത് നാട്ടില്‍ ഇപ്പോള്‍ Hardware ഷോപ്പ് നടത്തി വരുന്നു.

--- വിഷയം ഭാഷയാണ്, മല്ലൂസിന്‍റെ ഇഷ്ട വിനോദമായ അത്മഹത്യ അല്ല.

posted by സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ at 9:39 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home