Monday, November 13, 2006

കൈപ്പള്ളി :: Kaippally - ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഓര്മ്മ കുറിപ്പുകള്‍.

മലയാളത്തിലെ ഒരു വാര്ത്ത പത്ത്രത്തിനും Public-access ഉള്ള് Digital ആര്‍ക്കൈവുകള്‍ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.
മലയാള ഭാഷയില്‍ ഇന്നത്തെ പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ വിശതപഠനത്തിനു ആധാരമായി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നത് ഇന്റര്നെറ്റില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആങ്കലയ ഭാഷയില്‍ എഴുതി മറ്റു ആധാരങ്ങളാണു്. അവയില്‍ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചോ, ചരിത്ത്രത്തെ കുറിച്ചോ ഉള്ള രേഖകള്‍ വളരെ കുറവും ആധികാരമല്ലാത്തതുമാണു്. പത്രങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം സ്വന്തം ലേഖകന്‍ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും എപ്പോഴും സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പത്ര ലേഖകന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിന്റെ ഏടുകള്‍ ഓര്‍മ്മിച്ച്, വസ്തുനിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങള്‍ എഴുതാന്‍ പതിനഞ്ജോ ഇരുപതൊ വര്ഷം പിന്നിലേക്ക് മാത്രമേ കഴിയു. അച്ചടിച്ച പഴയ പത്ത്രങ്ങളുടെ ശേഖരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതുന്നവര്‍ വിരളമാണു്. അമേരിക്കയിലും, യൂറോപ്പിലും, ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധരണക്കാരനു ഇന്നു ഇന്റര്നെറ്റിലുള്ള ആര്‍ക്കൈവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് അവന്റെ ചരിത്ര പഠനങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി അനായാസമായി നടത്താന്‍ കഴിയും. മലയാളത്തില്‍ കേരളത്തേകുറിച്ച് ആ വിധത്തില്‍ ഒരു പഠനം ഇന്ന് അസാധ്യമാണു്.

ചരിത്രകാരന്റെ കര്മ്മം എന്തിനു് പത്ര പ്രവര്ത്തകര്‍ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ വാര്ത്ത പത്രങ്ങളാണു നാളത്തെ ചരിത്ര കുറിപ്പുകള്‍. അതു ഉപയോകപ്രദമായ രൂപത്തില്‍ രേഖപെടുത്തി സുക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അതു നാളത്തെ തലമുറക്ക് ഉപകരിക്കില്ല. മലയാള മനോരമയും, മാതൃഭൂമിയു, കേരള കൌമുദിയും, ദേശാഭിമാനിയും എല്ലാം ഇന്നത്തേക്ക് പടച്ചുവിടുന്ന പത്രങ്ങള്‍ നാളത്തേക്ക് ഉപരിക്കുനവിധത്തില്‍ യാതൊന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. പൊടിപിടിച്ച godown കളില്‍ പഴയ പത്രം കൊണ്ടു തള്ളലല്ല അര്‍ക്കൈവിങ്ങ്.

Unicode ഉപയോഗിച്ചുള്ള Public Access Digital Archiving നാട്ടില്‍ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉള്ളതായി അറിവില്ല. ഒരു ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് തപ്പിയെടുക്കാന്‍ ഒരു ആഴ്ചയില്‍ കൂടുതല്‍ വേണ്ടിവരും. (കൈക്കൂലി കൊടുത്താല്‍ ചിലപ്പോള്‍ രണ്ടു ദിവസം) ഇതിന്റെ അഭാവത്തില്‍ നമുക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള സംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവരും. സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളെ അത്തേ സ്വഭാവമുള്ള നാല്പതും അന്‍പതും വര്ഷങ്ങള്‍ മുന്‍പുള്ള് പ്രശ്നങ്ങളുമായി താരതമ്യ പഠനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം കിട്ടാതെപോകുന്നു. ഏതു മേഖലയിലും ഉള്ള് മാറ്റങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ഒരു താരതമ്യ പഠനം ആവശ്യമാണു. അതു നടപ്പിലാക്കാന്‍ ചരിത്ര രേഖകള്‍ നമ്മെ സഹായിക്കും.

മറ്റു ഭാഷകളില്‍ എഴുതിവെച്ച് രേഖകള്‍ക്ക് പ്രദേശവും കാലവും ഒരു പ്രശ്നമോ തടസമോ അല്ല. ഇഷ്ടമുള്ള വാര്ത്ത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള് സംവിധാനം അവര്‍ ലളിതമായ രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കി. ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിവിധ കഴ്ചപാടുകളോടുള്ള് ലേഖനങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് വായിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും അവസരമുണ്ട്. 1870 മുതലുള്ള്പത്രങ്ങള്‍ digitally archive ചയ്ത പത്രങ്ങളും ഇന്നുണ്ട്.

ഇതു നമുക്കാരാണു ചെയ്തു തരേണ്ടതു?
വിവര സാങ്കേതിക മേഖലയില്‍ പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും, ഭാഷ പണ്ഠിതന്മാരും ചേര്ന്നാണു് ഇതിനേ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്. പക്ഷേ ആ കര്മ്മം ഇപ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ തന്നേയാണു് ഏറ്റെടുത്ത് നിര്‍വഹിക്കുന്നതു.

വിവര സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരില്‍ ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ തീറ്റിപോറ്റുന്ന ഒരുപറ്റം "ഗമ്പ്യൂഡര്‍ ബ്രോഗ്രാമര്മാരുണ്ട്". CDAC, ERNDC, CDIT തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഡസന്‍ കണക്കിന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്തു എന്റേയും നിങ്ങളുടേയും നികുതി പണം തിന്നു കൊഴുക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിനു് തൊഴിലാളികള്‍. ഇവരെല്ലാം തൊഴിച്ച് തൊഴിച്ച് ഇന്നുവരെ നാട്ടില്‍ ഭാഷ മുദ്രണ സംവിധാനത്തിന്റെ അഡിസ്ഥാനമായ മലയാളം UNICODE എന്ന തറക്കല്ല് ഇന്നുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഈ തറക്കല്ലില്ലാതെ എത്ര വലിയ പദ്ധതികള്‍ കോണ്ടുവന്നാലും രിക്കലും ഉറക്കില്ല. ലോകം അങ്കീകരിച്ച് ഒരു നടപടിയാണു് യൂണികോട്. അതു സ്വീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്ദ്യ ജനകീയമാകു.

ഇന്നു നമുക്ക് കേരളത്തിലെ അന്‍പതു വര്ഷം മുന്‍പുള്ള് ചരിത്രം പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ പാളിച്ചകളും നേട്ടങ്ങള്‍ പോലും താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത് ഒരു അവസ്ഥയാണു്. വിശകലനശേഷി ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങള്‍ എന്തു ജനാതിപത്യമാണു പടുത്തുയര്ത്താന്‍ പോകുന്നതു. വിവര രഹിതരായ ഒരു ജനത വരും തലമുറക്ക് എന്താണു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ പോകുന്നത്തു. എഴുതി വെച്ച ചരിത്രത്തിനു് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കാത്ത് ഒരു ജനതയായി മറികഴിഞ്ഞൊ മലയാളികള്‍? കഷ്ടം.

Track bugs, feature requests and team-member tasks using OnTime 2006. OnTime helps thousands of software development teams manage and enforce their development processes. Whether you do ad-hoc, agile, MSF, scrum or extreme development, OnTime can help you ship software on-time! Available in 3 flavors: Windows, Web or VS.NET 2003/2005 Integrated App. Winner of the 2006 ASP.NET Pro Readers Choice Award. Free single user installations!

Download a Free Single-User Version Now!
($200 Value - Never Expires!)

posted by സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ at 12:10 PM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home